top of page

Familjerätt

Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, adoption, föräldraskap (vårdnad, boende och umgänge), arv, testamente och liknande. Det främsta lagarna inom området familjerätt är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Namnfrågor regleras i namnlagen och arvsrätten i ärvdabalken. Byråns specialområde inom familjerätten är vårdnadstvister, umgänge med barn och barns boende. Vi utbildar oss kontinuerligt inom familjerätten för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt i mål om vårdnadstvister. Kan ni som föräldrar inte överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten (socialtjänsten) ge stöd för att få er att komma överens. Kan föräldrarna inte komma överens så måste domstol avgöra de tvistiga frågorna.

Lundeberg Advokatbyrå AB arbetar främst med vårdnadstvister inom familjerätten! 

Ring oss för hjälp i ditt ärende 08- 316 516 

Avgörande i domstol
Barnets rätt till båda sina föräldrar och närstående
Barns boende
Fastställande av fadersskap
God man & förvaltare
Interimistiskt beslut
Kvarsittanderätt
Sambor
Samarbetssamtal
Skilsmässa
Testamente
Umgängesrätt
med barn
Umgängessabotage
Underhållsbidrag
till barn
Upphävande av faderskap
Verkställighet av dom/ 
beslut i vårdnadstvist
Vårdnad om barn
Äktenskapsförord
bottom of page