top of page

Socialrätt

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Staten står i de flesta fall kostnaden för ditt offentliga biträde. Du har alltid rätt att anlita ett privat ombud för det fall du inte skulle få ett offentligt biträde.

LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas till följd av sitt missbruk av alkohol eller narkotika. Då tillämpas lagen om vård av missbrukare (LVM). Om socialnämnden har beslutat om omedelbart omhändertagande ska beslutet senast dagen efter skickas till förvaltningsrätten för prövning. Vårdtiden får uppgå till högst sex månader i taget.

 

Vården kan i vissa fall inledas på sjukhus. Det är socialnämnden som ska ta ställning till om missbrukaren behöver vård på sjukhus till att börja med. I ett ärende om LVM har berörd person rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar ens rätt.. Har du frågor eller funderingar över hur jag kan hjälpa dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta mig för gratis juridisk rådgivning.

LVU – Lag om vård av unga

Socialtjänsten har, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, under vissa förhållanden rätt till omedelbart omhändertagande av barn. Grunden för LVU kan vara brister i omsorg eller destruktivt beteende hos den unge. Kontakta oss för gratis juridisk rådgivning om du är berörd av LVU lagen och är i behov av ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde kostar inget för dig, utan det är staten som står för kostnaden. 

 

Vid omedelbart omhändertagande

Det krävs en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan skadas innan vård enligt LVU kommer i fråga, samt att den vård som behövs inte ges frivilligt. När frivilliga lösningar inte räcker till kommer lagen om vård av unga i fråga, vilket även innebär en begränsning av föräldrarnas rätt att bestämma. LVU blir aktuellt vid fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller när omsorgen brister, samt när den unge riskerar hälsa eller utveckling genom brottslig verksamhet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Personer upp till 21 år kan bli föremål för LVU lagen.

 

Socialtjänstens beslut om omhändertagandet måste skickas till förvaltningsrätten för prövning inom en vecka. Domstolen kallar in de berörda till en muntlig förhandling bakom stängda dörrar. Om det blir aktuellt med ett omedelbart omhändertagande kan den unga samt vårdnadshavare få ett offentligt biträde som bekostas av staten. Du har själv rätt att välja vilken advokat eller jurist som ska tillvarata ditt intresse i det aktuella målet. Det offentliga biträdet är ett viktigt stöd innan och under sammanträdet, samt vid eventuell överklagan och även vid hemtagning av barnet. Vi har den utbildning och kompetens som krävs för att åta oss uppdrag som offentligt biträde i LVU mål.

 

Kontakta oss för gratis juridisk rådgivning

Har du funderingar över hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via telefon 08-316 516 eller e-post info@lawring.se.

LVU – Lag om vård av unga
LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)
bottom of page