top of page

Verkställighet av dom

eller beslut i vårdnadsärenden

Ring oss på 08-316 516 eller skicka ett mejl till info@lawring.se 

 

Verkställighetsärenden blir aktuella då avtalat eller av domstolen beslutat umgänge av någon anledning inte följs. Verkställighet kan sökas avseende en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge. Ansökan kan också avse skriftliga avtal om vårdnad, boende och umgänge som socialnämnden godkänt. För att domen eller beslutet kan verkställas krävs att det har vunnit laga kraft, det vill säga att domen inte längre går att överklaga. Finns det ett interimistiskt (tillfälligt) beslut/dom går detta att verkställa omgående. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet i ärenden om verkställighet.

 

Hur går det till?

Om en dom eller beslut inte följs kan du vända dig till tingsrätten där barnet/barnen har sin hemvist för att ansöka om verkställighet av domen eller beslutet. Detta innebär att tingsrätten kan besluta om verkställighet att barnen ska överlämnas, om det inte finns skäl som talar emot att verkställighet ska ske. Är det några nya omständigheter som har hänt efter att beslutet eller domen meddelades som gör att det är uppenbart oförenligt med barnets bästa om ett umgänge eller boende? Uppenbart oförenligt är ett högt beviskrav. 

 

Beslutar tingsrätten om verkställighet är det oftast förenat med vite, vilket brukar ligga på mellan 5000 till 15 000 per tillfälle om verkställigheten handlar om umgänge. Vitesföreläggandet ska gälla för viss tid, sex månader är det sedvanliga. Som sista utväg kan även polismyndigheten kopplas in för ett tvångsöverlämnande av barnen. Det är alltid barnet/barnens bästa som prioriteras av rätten i situationer som dessa, varför man alltid i första hand försöker få till ett frivilligt överlämnande av barnen. För att få till stånd ett frivilligt överlämnande brukar domstolen förordna om en medlare. Medlaren brukar även prata med barnet, om barnet har nått en sådan ålder att det kan anses lämpligt. Domstolarna har listor på lämpliga medlare i dessa mål. Medlarna brukar få två veckor på sig att försöka hitta en frivillig överenskommelse, att jämföra med vårdnadsmål, där medlarna brukar få fyra veckor på sig. Medlaren kan begära anstånd, om medlaren är nära en samförståndslösning.

 

Finansiering

I verkställighetsärenden kan man inte utnyttja sin hemförsäkring. Man kan dock ansöka om rättshjälp via tingsrätten. Man får då inte ha en inkomst på mer än 260 000 kronor per år. I verkställighetsärenden råder vanliga tvistemålsregler om rättegångskostnader, det vill säga förlorande part ersätter vinnande part. Kommer parterna överens i verkställighetsmål brukar vardera part stå sina egna kostnader. Detta att jämföra med vårdnadsmål, där huvudregeln är att vardera part står sin rättegångskostnad. Har du frågor eller funderingar hur vi kan hjälpa dig ett ärende om verkställighet är du välkommen att kontakta oss. Telefon: 08-316 516 

bottom of page