top of page

Interimistiskt beslut, vad betyder det?

Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge? Då går det bra att ringa till Lundeberg Advokatbyrå AB för ett gratis inledande samtal 08- 316 516 eller mejla till  info@lawring.se 

 

Ett interimistiskt beslut gäller till dess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft eller föräldrarna har träffat avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden. Ett interimistiskt beslut är alltså ett tillfälligt beslut. Man kan så länge målet pågår begära att domstolen ska fatta ett nytt interimistiskt beslut, domstolen kan alltså när som helst ändra ett interimistiskt beslut. Man kan begära att domstolen fattar ett interimistiskt beslut i fråga om vårdnad, boendet för barnet och umgänge. Domstolen fattar ett interimistiskt beslut om det finns behov av det. Det finns sällan skäl för att ändra vårdnaden interimistiskt, men däremot i fråga om umgänge. Ett interimistiskt beslut brukar fattas i samband med muntlig förberedelse. Man kan även begära ett interimistiskt beslut på handlingarna, dvs att man inte ses på tingsrätten utan att det avgörs skriftligen utifrån de handlingar som finns hos tingsrätten. 

 

Innan ett interimistiskt beslut i vårdnadstvister meddelas, brukar tingsrätten inhämta snabbupplysningar från familjerätten. Detta för att tingsrätten ska få ett bättre underlag utöver stämningsansökan och svaromål. Innehållet i snabbupplysningarna varierar beroende på vilken kommun som handlägger ärendet. I bland hörs barnet redan i samband med snabbupplysningarna och ibland inhämtar familjerätten enbart registerutdrag på föräldrarna och barnet. Oftast brukar parterna få komma i tals i snabbupplysningarna vilket sker på separata möten på familjerätten där de får svara på frågor om bakgrund, nuvarande situation och möjliga lösningar på tvisten. Det är den kommunen där barnet är folkbokfört som får uppdraget från tingsrätten. 

bottom of page