top of page

Umgängesrätt med barn

Lundeberg Advokatbyrå AB erbjuder juridisk rådgivning vid frågor gällande vårdnad (ensam vårdnad och gemensam vårdnad) och umgängesrätt.

Telefon: 08-316 516 

Mejl: info@lawring.se 

Första kontakten är kostnadsfri! 

Barnet har rätt till en god och nära relation till båda föräldrarna och umgänget ska vara så omfattande som möjligt utifrån praktiska förutsättningar och givetvis barnets bästa. Föräldrar som inte kan komma överens om hur umgänget ska se ut kan vända sig vid domstol. Innan man vänder sig till domstol så ska man genomgått informationssamtal hos familjerätten. I denna typ av ärende är det viktigt att få råd och hjälp av en jurist eller advokat i ett tidigt skede. Kontakta oss för juridisk rådgivning kring vårdnad, boende och umgänge med barn.

 

Umgängesrätt

Föräldrabalkens regler avseende umgänge och mångårig praxis i dessa frågor grundas på uppfattningen att det är bäst för barn att att de har kontakt och umgänge med båda sina föräldrar oavsett om de lever tillsammans eller inte. Utgångspunkten är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om umgänge. Vid bedömningen ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far illa och vid barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det ska framhållas att umgängesfrågan inte ska bedömas utifrån några schabloner utan med bekantade av omständigheterna i det enskilda fallet. För att umgänge överhuvudtaget inte ska äga rum krävs mycket starka skäl. Det kan till exempel röra sig om att föräldern har ett pågående missbruk, risk för att barnet utsätts för våld eller övergrepp, att barnet inte vill träffa föräldern och då också kommit upp i den åldern då man ska ta hänsyn till barnets vilja. I de allra flesta fall så är det bästa för barnet att träffa båda sina föräldrar. 

I de fall föräldrar inte kan enas om umgänge med barn tar domstolen beslut om umgängesrätt. Vårdnads-, boende- och umgängesfrågor prövas av tingsrätten i den ort där barnet bor (folkbokföringsadressen). Har barnet skyddade personuppgifter så är den domstolen där någon utav parterna har sin hemvist. Vill du att en domstol ska ta upp frågor om barns boende, vårdnad och umgänge ska du ansöka om stämning. Även om den ena föräldern har ensam vårdnad, har barnet umgängesrätt med den andra föräldern. Till exempel, vid ogifta föräldrar, kan mamman ha ensam vårdnad, medan barnet alltid har umgängesrätt med pappan. Många svåra frågor och tvister kan dyka upp när det gäller barns rätt till umgänge med sin förälder och vid sådana tillfällen kan det vara bra att rådfråga en jurist eller advokat. Umgänge kan ske genom ett fysiskt umgänge, men kan även ske genom till exempel telefonkontakt och brevväxling, om det inte är lämpligt med ett fysiskt umgänge eller om det inte är möjligt av olika skäl som till exempel att föräldrarna bor långt ifrån varandra.

 

Om barnet och umgängesföräldern inte har träffats på ett tag kan umgänget under en viss tid äga rum i närvaro av ett umgängesstöd eller en kontaktperson enligt socialtjänstlagen. Det är för barnets trygghet och behov man eventuellt kan tänka sig en tredje person som är närvarande vid umgänget. Umgängesstöd förordnads maximalt under ett år. Efter det är det meningen att umgänget ska övergå till ett ”normalt” umgänge utan närvaro av umgängesstöd. I vissa kommuner finns särskilda umgängeslokaler, medans i andra kan umgänget ske mer flexibelt, till exempel på en lekplats eller hemma hos umgängesföräldern. Beslut om umgängesstöd ska gälla för en begränsad tid och domstolen ska inhämta yttrande från familjerätten innan beslutet tas. Barnets behov ska vara avgörande i beslutsfattandet. Det är familjerättens uppgift att genomföra samt följa upp umgänget. Umgänge med umgängesstöd bör som regel ske i högst ett år och ett beslut om denna form av umgänge bör inte tas om förutsättningarna för ett fortsatt umgänge, utan stöd, kommer att vara längre än ett år.

I vissa fall kan ett umgängesstöd närvara vid hämtning och lämning av barnet, om föräldrarna har stora konflikter. (om hämtning och lämning inte kan ske på förskola/skola) Detta för att barnet ska slippa uppleva föräldrarnas konflikter. Ytterligare fall när ett barn kan ha behov av umgängesstöd kan vara om umgängesförälderns brister i sin omsorgsförmåga. Det är alltid barnets bästa och behov som är avgörande. Många gånger har man så kallade ”uppstartsmöten” mellan barnet (och boendeföräldern) och umgängesstödet, så att barnet ska få en möjlighet att lära känna umgängesstödet och lokalen, så att umgänget blir tryggt för barnet. Man kan även ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen som närvarar vid umgänge. Socialtjänsten utreder då om behov finns att en kontaktperson ska närvara vid umgängena. Utredningen kan ta upp till fyra månader. Detta gäller dock inte om ärendet är hos domstolen, då är det ett umgängesstöd. Om domstolen beslutar om umgänge i närvaro utav umgängesstöd så ska familjerätten också ordna detta. 

 

Ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barns vilja att träffa sina föräldrar. Det finns dock inte någon absolut ålder när domstolen utgår från barnets vilja. I en del fall har domstolen tagit hänsyn till ett barn som är nio år och i en del fall har domstolen inte tagit hänsyn till ett barn på 13 år. Som riktlinje kan man dock säga att vid 12-års ålder är det svårt att göra något mot det barnets vilja. Min uppfattning är att domstolarna har börjat ta mer hänsyn till yngre barn sedan barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Det är alltid barnets bästa som är avgörande. Vad som utgör barnets vilja behöver inte komma till bestämt uttryckt i en umgängesutredning från familjerätten. Barnet behöver inte ta ställning till var barnet vill bo eller hur barnet vill att umgänget ska vara, utan det är barnets mer allmänna synpunkter som ska beaktas. Ett barn bör ges möjligheten att påverka sin levnadssituation och att uttrycka sin vilja i en umgängestvist om sig själv, men ett barn ska inte behöva välja mellan sina föräldrar.

 

De mindre barnen

Umgänget kan se väldigt olika ut i olika situationer och hur umgänget ser ut beror oftast på hur gammalt barnet är. När det gäller de mindre barnen passar oftast dagumgänge bäst, eftersom de då får möjlighet att träffa den andra föräldern ofta, men under kortare tidsperioder. Barnet och umgängesföräldern kan då långsamt utveckla och fördjupa kontakten med varandra för att förbereda för ett längre umgänge i framtiden. Detta är även socialstyrelsen rekommendation, ofta och korta stunder. Det är svårt att säga någon direkt ålder när övernattningar kan börja äga rum, en riktlinje är vid 1-1,5 års ålder. Om mamman fortfarande ammar barnet bör detta vägas in.

Veckoslutsumgänge under en hel helg, med två eller tre övernattningar, kan vara för lång tid för ett litet barn, men detta beror på omständigheterna i det särskilda fallet. Längre tids boende, som ett par veckor under semestrar, bör beslutas med försiktighet. Som riktlinje bör barnet vara minst tre år vid ett växelvis boende, varannan vecka. Är barnen yngre än tre år kan man tänka sig att barnet bor enligt ett schema om två, två, tre övernattningar. Vissa barn bor växelvis redan när de är ett år gamla, men då är det oftast föräldrarna som har bestämt detta gemensamt, inte en domstol. Även om domstolen ska se till just det här barnet i den här situationen så utgår domstolarna från riktlinjerna vad det gäller växelvisboende från tre, fyra års ålder. Man ska däremot vara lyhörd inför att ett växelvis boende kanske inte passar alla barn, oavsett ålder. 

 

Umgängessabotage

Begreppet umgängessabotage dyker upp allt mer och mer. Vad menar man då med umgängessabotage? Om en förälder utan godtagbara skäl skäl hindrar eller begränsar barnets umgänge med den andra föräldern. Det kan till exempel vara att inför umgängestillfällen hävda att barnet är sjukt, och inte bara vid ett tillfälle utan vid återkommande tillfällen. Visst kan ett barn bli sjukt, men man kan alltid ”erbjuda” ett extraumgänge en annan dag om så är fallet. Umgängessabotage kan även vara att prata illa om den andra föräldern så att barnet inte vill träffa den andra föräldern. Det är inte helt ovanligt med en sådan manipulation. Vare sig barnet vill eller inte så kan barnet bli påverkad av den förälder som barnet bor mest hos. Vad är då ett godtagbart skäl? Jo, om barnet riskerar att fara illa vid umgänge, till exempel att det finns risk för våld eller kränkningar. Det finns många domar från överrätter där den förälder som har haft en negativ inställning till den andra föräldern och förhindrat och försvårat umgänge som har förlorat vårdnaden till den andra föräldern, trots att barnet alltid har bott med den föräldern som förhindrar umgänge. Att man medverkar till umgänge är med andra ord mycket viktigt och något som domstolen har i beaktande. Barnet har rätt till båda sina föräldrar och i de allra flesta fall ska det vara ett umgänge.

 

Barnets rätt till umgänge med närstående

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Personer som står barnet särskilt nära kan till exempel vara far- och morföräldrar, tidigare fosterföräldrar eller styvföräldrar. Begärs umgänge av någon annan än en förälder som vill umgås med sitt barn, får talan om sådant umgänge föras endast av socialnämnden. De kan alltså inte själv lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten. Det är dock mycket ovanligt att socialnämnden för sådan talan.

 

Kontakta oss för gratis juridisk rådgivning. Har du funderingar över hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via telefon 08-316 516 eller e-post info@lawring.se. I de flesta fall så har du möjlighet att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring alternativt rättshjälp från staten. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

bottom of page