Sök

Vårdnadsöverflytt

När ett barn stadigvarande har fostrats och vårdats i annat hem än föräldrahemmet, oftast ett familjehem, och det är uppenbart att det är bäst för barnet, kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldern. Överflyttning av vårdnaden prövas av tingsrätten efter talan av socialnämnden.


Efter tre år, den så kallade treårsregeln, ska socialtjänsten överväga en överflyttning av vårdnaden från biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna.


Målet med en familjehemsplacering är att barnet ska kunna återvända till de biologiska föräldrarna, men i vissa fall är inte en återförening möjlig, då de biologiska föräldrarnas miljö inte har förändrats. Det kan även handla om situationer där barnet blivit placerad i familjehemmet när hen var väldigt ung, och växt upp i familjehemmet. Under en längre familjehemsplacering kan en stark anknytning byggas upp mellan barnet och familjehemsföräldrarna vilket i sin tur kan innebära att det bästa för barnet är att få stanna kvar hos familjehemmet under resten av sin uppväxt. Då kan en vårdnadsöverflytt bli aktuell.

Domstolen ska vid ett yrkande om vårdnadsöverflytt överväga huruvida det är uppenbart bäst för barnet om vårdnadsöverflytt sker. Vid denna bedömning ska domstolen beakta såväl barnets anknytning till familjehemmet som barnets anknytning till sina biologiska föräldrar. Då de biologiska föräldrarna håller en god kontakt med sitt barn under det att barnet vistas i familjehem kan vårdnadsöverflytt inte komma i fråga. En vårdnadsöverflytt ska endast bli aktuell när en återförening inte kan komma till stånd trots långvariga och omfattande insatser. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att ett barn som har rotat sig i ett familjehem bli uppryckt från en miljö där hen funnit sig till rätta och känner en större samhörighet och känslomässig förankring än i det biologiska hemmet.

Har du frågor kring detta så kontakta mig för gratis juridisk rådgivning.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b