Sök

Var ska barnet vara folkbokfört när hen bor lika mycket hos båda föräldrarna?

Enligt 7 a § folkbokföringslagen får ett barn som tillbringar dygnsvilan i ungefär samma omfattning hos båda sina vårdnadshavare folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om.


Om föräldrarna inte lyckas komma överens så ska barnet enligt 7 § första stycket folkbokföringslagen, vilket innebär att barnet ska folkbokföras på den fastighet där hen med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist.


Av förarbetena till ändringarna av 7 § folkbokföringslagen som trädde i kraft den l januari 2014 framgår att ett av syftena med lagändringen var att en samlad, bedömning av alla omständigheter ska göras. Vidare redogjordes för den praxis som Skatteverket utvecklat i frågan om ett barns egentliga hemvist. Av denna framgår att ett barn ska folkbokföras på den fastighet där föräldrarna före separationen hade sin gemensamma bostad, den så kallade ursprungsbostaden. Det förutsätter dock att barnet vistas där mellan 40 och 60 procent av tiden. Om fördelningen av tid är en annan eller om ingen av föräldrarna längre bor kvar i ursprungsbostaden ska barnet folkbokföras där det oftast tillbringar sin dygnsvila. Om det inte finns någon ursprungsfastighet och barnet tillbringar lika mycket tid hos båda föräldrarna prövas barnets bosättning i en viss ordning som framgår av förarbetena.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b