top of page
Sök

Umgängessabotage

Uppdaterat: 16 sep. 2018

Vi erbjuder gratis rådgivning. Ring oss på 08-316 516 eller mejla info@lawring.se


Begreppet umgängessabotage dyker upp allt mer och mer. Vad menar man då med umgängessabotage? Om en förälder utan godtagbara skäl skäl hindrar eller begränsar barnets umgänge med den andra föräldern kan det ses som ett umgängessabotage. Det kan till exempel vara att inför umgängestillfällen hävda att barnet är sjukt, och inte bara vid ett tillfälle utan återkommande. Visst kan ett barn bli sjukt, men man kan alltid ”erbjuda” ett extraumgänge en annan dag om så är fallet. Umgängessabotage kan även vara att prata illa om den andra föräldern så att barnet inte vill träffa den andra föräldern. Det är inte helt ovanligt med en sådan manipulation. Vare sig barnet vill eller inte så blir barnet naturligt påverkad av den förälder som barnet bor mest hos. Domstolarna ser allvarligt på umgängessabotage och i vissa fall har domstolen beslutat att det är bäst för barnet att bo hos den förälder som kan tillgodose en nära och god kontakt med den andra föräldern, trots att barnet har bott hela sitt liv hos en förälder och har således har sin kontinuitet hos hen (den umgängessaboterande föräldern). 


Skulle en förälder vägra att lämna ifrån sig barnet vid ett beslutat umgänge kan bestämmelserna i föräldrabalken kap. 21 bli aktuella. Där finns bestämmelser om verkställighet av vad som blivit bestämt om vårdnad, boende och umgänge. 

Även vid frågor om verkställighet är det barnets bästa som ska komma i första hand. Hänsyns ska även tas till barnets mognad, ålder och vilja. Med det menas att verkställighet mot barnets vilja inte får ske om barnet nått tillräcklig mognad och ålder.


Verkställighet kan drivas fram genom vitesföreläggande och beslut om hämtning av barnet med hjälp av polismyndigheten, vilket dock är mycket ovanligt. 


Vid verkställighet är det av vikt att barnet inte far illa. Verkställighet kan exempelvis vägras om det anses vara uppenbart oförenligt med barnets bästa.


Vad kan då vara att det är uppenbart oförenligt med barnets bästa att inte verkställighet ska ske? Jo, om barnet riskerar att fara illa vid umgänge, till exempel att det finns risk för att barnet utsätts för våld eller kränkningar.

Det är alltid barnets bästa man ser till. Barnets bästa är oftast att ha en nära och god kontakt med den förälder som hen inte bor tillsammans med. Kontakta mig för gratis juridisk rådgivning.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page