top of page
Sök

Obligatoriska informationssamtal - när föreligger undantag?

Uppdaterat: 16 apr. 2022

För mål om bl.a. vårdnad som kommer in till tingsrätten från och med den 1 mars 2022 gäller enligt 6 kap. 17 c § föräldrabalken följande. För att rätten ska få ta upp yrkanden om vårdnad ska den förälder som framställer ett sådant yrkande ha deltagit i informationssamtal hos Familjerätten. Om det finns särskilda skäl får yrkandet enligt samma paragrafs andra stycke tas upp även om föräldern inte deltagit i sådana samtal. Om kravet på deltagande i informationssamtal hindrar att ett yrkande om vårdnad tas upp ska rätten enligt tredje stycket avvisa talan.


I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2020/21:150 s 146) anges att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Det anges också att särskilda skäl exempelvis kan föreligga om det med beaktande av barnets bästa framstår som särskilt angeläget att få till stånd ett skyndsamt beslut i en fråga om vårdnad, boende eller umgänge och att det kan handla om att det finns en omedelbar risk för att barnet far illa eller olovligen förs bort.


Det kan också vara fråga om en situation där det inte är möjligt att nå en förälder som befinner sig utomlands på okänd ort, eller att en förälder är allvarligt sjuk eller av andra skäl inte är tillgänglig, och att en samförståndslösning därför inte är en möjlighet.


En annan situation då det skulle kunna vara motiverat att göra undantag från kravet på informationssamtal är om föräldrarna nyligen har deltagit i samarbetssamtal. Att en förälder av någon anledning inte vill delta i ett informationssamtal tillsammans med den andra föräldern bör dock normalt inte kunna utgöra särskilda skäl för undantag från kravet på deltagande i samtal. I den situationen kan en förälder i stället delta i ett enskilt samtal.


Av prop. 2021:530 sid. 62 framgår också att uppgifter om våld inte i sig innebär att särskilda skäl föreligger.


Sammanfattningsvis kan det sägas att det torde vara mycket svårt att lämna in en stämningsansökan utan att riskera att den blir avvisad utan att genomgå informationssamtal.


Vad händer på informationssamtalet?

Under informationssamtalet får föräldrarna information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Föräldrarna får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Syftet med informationssamtalet är att föräldrarna ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Efter samtalet får man ett intyg som visar att man har deltagit i informationssamtal som ska lämnas in i samband med en eventuellt stämningsansökan.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge? Kontakta oss på 08-316 516 eller via mejl info@lawring.seSenaste inlägg

Visa alla

Olämplig som vårdnadshavare

När kan en förälder anses som olämplig som vårdnadshavare? En förälder kan anses som olämplig om hen har ett pågående missbruk av alkohol och/eller narkotika, misshandlat den andra föräldern och/eller

Commentaires


bottom of page