top of page
Sök

Medling i vårdnadstvister

Uppdaterat: 24 nov. 2019

År 2006 tillkom en ny paragraf i föräldrabalken som gjorde det möjligt för domstolar att förordna om medling i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. I föräldrabalken 6 kap. 18 a §, framkommer följande.


Rätten får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Rätten kan lämna medlaren närmare anvisningar om vad han eller hon skall iaktta när uppdraget fullgörs. Medlaren skall inom den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits. Tiden får inte sättas längre än fyra veckor. Rätten får dock förlänga tiden om det finns förutsättningar att nå en samförståndslösning.


Tillägget gjordes för att lagstiftaren ville markera vikten av att föräldrar når en samförståndslösning i vårdnadstvister. Detta för att en överenskommelse mellan föräldrar anses ofta vara det bästa för barnet.


Tingsrätten kan förordna en utomstående medlare som då får fyra veckor på sig att hitta en samförståndslösning mellan föräldrarna. Tingsrätterna brukar ha listor på lämpliga medlare. Det kan till exempel vara en advokat, barnpsykolog eller en domare. Eftersom konflikterna ser olika ut är det bra att tingsrätten kan välja mellan personer med olika kvalifikationer. Hur medlingen ska gå till ska bedömas från fall till fall och domstolen får lämna anvisningar till medlaren om hur uppdraget ska fullgöras, men ofta är uppdraget ganska fritt och medlarna arbetar väldigt olika. Medlaren får tillgång till samtliga handlingar i målet. Det viktigaste är dock att barnets bästa alltid ska vara i fokus. Om föräldrarna når en samförståndslösning genom medling avgörs vårdnadstvisten utan någon huvudförhandling.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page