Sök

Kostnader som uppstår i samband med umgänge

Enligt 6 kap. 15 b § FB ska boendeföräldern ta del i de kostnader för resor som uppstår till följd av utövandet av umgänge med den andre föräldern. Hänsyn ska tas till förälderns ekonomiska förmåga. Bestämmelsen likställs med att boendeföräldern ansvarar för att barnet på lämpligt sätt transporteras till den andre föräldern, alternativt en mötespunkt, i vart fall om avståndet överstiger tio mil, se prop. 1997/98:7 s. 118 och RH 1999:30. Om någon förälder på grund av sin ekonomi inte har möjlighet att bekosta umgängesresor kan den beviljas bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Senaste inlägg

Visa alla

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Ordföranden ska ha läst alla handlinga