top of page
Sök

Kostnader som uppstår i samband med umgänge

Enligt 6 kap. 15 b § FB ska boendeföräldern ta del i de kostnader för resor som uppstår till följd av utövandet av umgänge med den andre föräldern. Hänsyn ska tas till förälderns ekonomiska förmåga. Bestämmelsen likställs med att boendeföräldern ansvarar för att barnet på lämpligt sätt transporteras till den andre föräldern, alternativt en mötespunkt, i vart fall om avståndet överstiger tio mil, se prop. 1997/98:7 s. 118 och RH 1999:30. Om någon förälder på grund av sin ekonomi inte har möjlighet att bekosta umgängesresor kan den beviljas bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Senaste inlägg

Visa alla

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

bottom of page