Sök

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken bevisning som åberopas; såväl skriftlig som muntlig bevisning.


Vårdnadsmål brukar avgöras av en juristdomare och tre nämndemän. När målet har ropats på kontrollerar ordföranden närvaron. Ordföranden frågar också innan förhandlingen formellt inleds om det finns några förutsättningar för föräldrarna att komma överens. Om eventuella förlikningsdiskussioner inte leder till en samförståndslösning så får domstolen pröva de tvistiga frågorna. Man går igenom yrkanden och inställning. Därefter hålls sakframställan från respektive part, dvs en bakgrund och grunden för sin talan/inställning. Skriftlig bevisning gås igenom i samband med sakframställan. Därefter håller man förhör med respektive part. Det är det egna ombudet som börjar med att ställa frågor. Motpartsombudet har också möjlighet att ställa frågor. Ibland kan det komma frågor från rätten. Förhören spelas in på ljud och bild. Efter att parterna har hörts, hör man eventuella vittnen. Förhandlingen avslutas med att respektive part går igenom vad som har kommit fram i målet och varför man tycker att domstolen ska döma utifrån sina egna yrkanden/inställning (plädering eller slutanförande). Dom brukar meddelas inom två veckor.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge? Vi erbjuder gratis inledande rådgivning 08-315 516. Mejl: info@lawring.se

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Muntlig förberedelse i vårdnadsmål

Vad händer på en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål? På en muntlig förberedelse ses parter med ombud på tingsrätten. Ordförande (domare) leder förhandlingen. Även en protokollförare är närvarande