top of page
Sök

Familjerätten

Hos familjerätten kan man få rådgivning och stöd i frågor som rör just familjerätt. Är föräldrar inte överens kring barnets vårdnad, boende och umgänge, kan man kontakta familjerätten i den kommun där barnet är folkbokförd och boka in samtal, samarbetssamtal. Ett första steg till att försöka att komma överens. Samtalen är gratis och helt frivilliga. Det är alltid bra att man innan går till domstol försöker hitta en frivillig lösning och då är familjerätten en bra hjälp. 

Kommer föräldrarna inte överens och tvisten hamnar i domstol så är familjerätten även ansvarig för att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning och komma med ett förslag hur barnets behov bäst kan tillgodoses. 

Läs mer om samarbetssamtal här

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page