top of page
Sök

Får man flytta med barnet vid gemensam vårdnad?

Har föräldrarna gemensam vårdnad så ska de gemensamt bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter. När föräldrarna har gemensam vårdnad får inte en av föräldrarna utan den andre förälderns samtycke fatta beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid. Att flytta med ett barn anses vara ett ingripande beslut. Denna uppfattning framgår även av förarbetena, se prop. 1975/76:170 s. 178. Där framgår att frågan om var barnet ska bo är ett beslut som föräldrarna måste vara eniga i. I en situation där föräldrarna inte kan komma överens får barnet inte byta bostadsort.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page