top of page
Sök

Får man flytta med barnet vid gemensam vårdnad?

Har föräldrarna gemensam vårdnad så ska de gemensamt bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter. När föräldrarna har gemensam vårdnad får inte en av föräldrarna utan den andre förälderns samtycke fatta beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid. Att flytta med ett barn anses vara ett ingripande beslut. Denna uppfattning framgår även av förarbetena, se prop. 1975/76:170 s. 178. Där framgår att frågan om var barnet ska bo är ett beslut som föräldrarna måste vara eniga i. I en situation där föräldrarna inte kan komma överens får barnet inte byta bostadsort.

Senaste inlägg

Visa alla

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

bottom of page