Sök

Bevis i vårdnadstvist?

Uppdaterat: okt 17

Man måste alltid kunna bevisa det man påstår. Det är dock inte lika höga beviskrav i vårdnadsmål som det är i brottmål.


Vad använder man sig av för bevisning i vårdnadsmål? Skriftlig bevisning i form av vårdnadsutredning, BBIC-utredningar är vanligt och ofta ett starkt bevis, då domstolen oftast har hög tilltro till familjerätt och socialtjänst. Det är även vanligt med sms-konversation mellan föräldrarna. Sms och ljudupptagningar osv har inte ett särskilt högt bevisvärde. Oftast är sms tagna ur sitt sammanhang och det kan ha skrivits saker både innan och efter som inte kommer till rättens kännedom. Likaså med ljudinspelningar; man vet aldrig hur dessa har kommit till.


Vittnen, så kallade karaktärsvittnen är vanliga, såsom mamma, syster som kan intyga att man är en bra förälder. Partsnära vittnen brukar sällan avgöra en vårdnadstvist, då det är självklart att en mamma och syster pratar gott om en om man väljer att åberopa dem. Förskolepersonal är också ett vanligt vittne i vårdnadsmål då de oftast kan berätta mer på ett objektivt sätt kring föräldrarnas omsorgsförmåga, hur barnet reagerar när det är mamma respektive pappa som hämtar och lämnar. Förskole- och skolpersonal har oftast hörts i familjerättens utredning om någon sådan har inhämtats från domstolen, men det är inget som hindrar att de hörs muntligen i domstolen.


Varje vårdnadstvist är unik så det är omöjligt att på förhand säga exakt vilka bevis som krävs. Man måste alltid se till det specifika målet.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b