top of page
Sök

Skadestånd till närstående vid mord

Anhöriga till mordoffer är berättigade till ersättning för sveda och värk i form av psykiskt lidande.


Detta framkommer i skadeståndslagen (1972:207) 5 kap. 2 § första stycket 3, om personskada lett till döden, ersättning betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

De exempel som ges i förarbetena på vilka som ska anses som särskilt nära är främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. I första hand avses de som tillhört samma etablerade hushållsgemenskap. Det kan dock enligt förarbetena inte uteslutas att även andra personer någon gång kan komma i fråga för ersättning, t.ex. syskon som inte sammanbodde med den avlidna.Ersättningen i sådana här fall bestäms normalt enligt en schablon. Under många år har schablonen varit 50 000 kr. Det har förekommit att domstolar, även flera hovrätter, emellanåt gjort avsteg från denna princip och dömt ut högre belopp. På senare tid har domstolarna dock intagit en mer stringent hållning och huvudsakligen inte dömt ut högre belopp än 50 000 kr. Den 29 december 2017 prövade Högsta domstolen frågan om huruvida schablonbeloppet skulle höjas. Prövningen utmynnade i att 60 000 kr fastställdes vara den nivå som fortsättningsvis skulle gälla.

Comentários


bottom of page