top of page
Sök

Resekostnader i samband med umgänge

I  föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska ”ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.”

Umgängesföräldern ska ha det huvudsakliga ansvaret för kostnader som uppstår vid umgänge. Boendeföräldern ska alltså ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt.. Skälighetsbedömningen görs på samma vis som den prövning som görs när underhållsbidrag till barnen bestäms. En förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.


I praxis har man sagt att är det över tio mil mellan föräldrarna så ska ansvaret delas lika, under förutsättning att det är skäligt. En annan omständighet som ska beaktas är  om en förälder ”utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort.”

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page