top of page
Sök

Pappa får ensam vårdnad med hänvisning till bristande samarbete och mammans negativa inställning til

Pappa får ensam vårdnad med hänvisning till bristande samarbete och mammans negativa inställning till pappan


Tingsrätten ansåg att det bästa för barnen var att den gemensamma vårdnaden skulle bestå. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och förordnade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen. Domstolen kom fram till att båda föräldrarna är lika goda vårdnadshavare, men att deras samarbetssvårigheter är så stora att barnen far illa. Det var särskilt mammans negativa inställning till pappan och hennes bristande förmåga att se till att ett umgänge kom till stånd mellan barnen och deras pappa.


Barnen som var födda 2005 och 2007 och bott växelvis fram till februari 2015 mellan föräldrarna. Sedan februari 2015 har de inte träffat deras pappa. Barnen har även uttalat att de vill bo hos deras mamma. Trots detta så förordnar alltså hovrätten att barnen ska flyttas över till deras pappa.


Hovrätten skriver: ”Den psykiska påfrestning en flytt innebär är emellertid förhoppningsvis av övergående natur. De förhållanden barnen nu lever under innebär emellertid att det stabila, känslomässiga band de hade till sin pappa och dennes familj är helt avklippt, vilket måste innebära en konstant psykisk belastning för dem. Pappan har vidare gett uttryck för insikt i de problem han och barnen kan ställas inför när det gäller överflyttningen av boendet.”

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page