Sök

JO kritiserade häkte för brister i bemötandet av de intagna

I en anmälan till JO framfördes klagomålen angående personalens bemötande av de intagna, bristfälliga rutiner avseende exempelvis post, besök, innehav av personliga tillhörigheter och advokatkontakter. I anmälan berörs en rad situationer där den intagne känt sig kränkt, orättvist behandlad och utsatt av maktmissbruk av kriminalvårdare i häktet Sollentuna. Bland annat ska den intagne ha uppmanats att skriva hemställan på toalettpapper. Kriminalvården har i sitt remissvar uppgett att de konflikter som uppstått hänger samman med ny, orutinerad personal som med ett undantag har avslutat sina anställningar. Även om de aktuella händelserna inte har kunnat utredas fullt ut ser JO mycket allvarligt på det som framkommit och menar att häktet Sollentuna förtjänar kritik för generella brister i bemötandet av de intagna.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b