top of page
Sök

JO kritiserade häkte för brister i bemötandet av de intagna

I en anmälan till JO framfördes klagomålen angående personalens bemötande av de intagna, bristfälliga rutiner avseende exempelvis post, besök, innehav av personliga tillhörigheter och advokatkontakter. I anmälan berörs en rad situationer där den intagne känt sig kränkt, orättvist behandlad och utsatt av maktmissbruk av kriminalvårdare i häktet Sollentuna. Bland annat ska den intagne ha uppmanats att skriva hemställan på toalettpapper. Kriminalvården har i sitt remissvar uppgett att de konflikter som uppstått hänger samman med ny, orutinerad personal som med ett undantag har avslutat sina anställningar. Även om de aktuella händelserna inte har kunnat utredas fullt ut ser JO mycket allvarligt på det som framkommit och menar att häktet Sollentuna förtjänar kritik för generella brister i bemötandet av de intagna.

Senaste inlägg

Visa alla

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page