top of page
Sök

Vem står kostnaderna för advokat i vårdnadsmål?

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. En part kan dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes rättegångskostnad, om han eller hon har inlett onödig rättegång, agerat försumligt i processen eller om det annars finns särskilda skäl (se 6 kap. 22 § föräldrabalken). Sådana särskilda skäl kan vara om en förälder som inte har vårdnaden gång på gång ansöker om att få vårdnaden överflyttad till sig utan framgång (se prop. 1975/76:170 s. 183). Att man får stå den andra förälderns rättegångskostnader är dock mycket ovanligt.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge är du välkommen att kontakta oss på 08-316 516 eller mejl på info@lawring.se

Senaste inlägg

Visa alla

I nästintill alla vårdnadstvister förekommer det påståenden om våld, missbruk och/eller missbruk. I vissa mål finns det objektiv bevisning i form av t ex domar. Det är svårt att svära sig fri från en

bottom of page