Sök

Samarbetssvårigheter och gemensam vårdnad?

År 2006 genomfördes en omfattande vårdnadsreform. Ett av resultaten var att det tillfördes ett rekvisit till 6 kap. 5 § Föräldrabalken avseende föräldrarnas samarbetsförmåga. I stycke två samma lagrum framkommer följande.


Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.


Därigenom gjordes samarbetssvårigheter som en särskilt uttryckt bedömningsgrund i stället för att som tidigare vara en del av en mer allmän bedömning när domstolarna ska besluta om vad som är bäst för barnet. Syftet med denna ändring var att öka möjligheterna att tilldöma ensam vårdnad. Tidigare hade detta i huvudsak varit möjligt bara när det i princip ansågs helt omöjligt för föräldrarna att samarbeta.


I praxis som tillkommit efter vårdnadsreformen framför Högsta domstolen att gemensam vårdnad bör förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att lösa frågor som rör barnet så att det inte ständigt uppstår konflikter som drabbar barnet. Vidare ska föräldrarna kunna hantera de skilda meningar som kommer med ett delat föräldraskap utan att föräldrarna regelmässigt behöver hjälp från samhället att fatta besluten. Uttryck för brist på förtroende för den andre föräldern liksom bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och sammanjämka sin uppfattning med den andre förälderns uppfattning är tecken på att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnets bästa.


Utgångspunkten är dock att gemensam vårdnad är det bästa för barn.

Senaste inlägg

Visa alla

Det finns inget "tvång" att ha en advokat i en vårdnadstvist, men jag rekommenderar dig att anlita en advokat. En advokat kan ge dig råd och stöd under processen och kan se ärendet på "ett nyktert vis