Sök

Riskbedömning i vårdnadstvister

Domstolen ska göra en riskbedömning i mål om barn.


En riskbedömning tar sin utgångspunkt både i vad som är utrett om tidigare händelser som i andra faktiska omständigheter. Vid bedömningen av om det finns en risk är beviskraven inte lika höga som i brottmål. Det finns alltså inte något krav på att det genom utredningen är ställt utom allt rimligt tvivel att något kan komma att inträffa som kan leda till att barnet utsätts för övergrepp eller far illa. Det är tillräckligt att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för det. Det är risken för effekt som ska beaktas.


I de fall där domstolen kommer fram till att det finns en risk för att barnet kommer att fara illa, bör detta väga tungt i den helhetsbedömning av samtliga omständigheter som ska göras. Om en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar, är det i de allra flesta fall bäst för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden.


Har du frågor om vårdnad, boende och umgänge om barn, ring 08-316 516. Första samtalet är gratis. Det går även bra att mejla på info@lawring.se

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b