Sök

JO kritiserar socialnämnd

Uppdaterat: 2 nov 2019

Tingsrätten beslutade att ett barn skulle ha rätt till umgänge med sin mor i närvaro av umgängesstöd. I domen uttalade tingsrätten att ett umgänge vid kommunens umgängesverksamhet Umgåsen inte uppfyllde barnets behov av stöd och inte heller tillgodosåg syftet att låta barnet bekanta sig med sin mors hemmiljö. Arbetsmarknads- och socialnämnden meddelade föräldrarna att domen inte gick att verkställa i fråga om umgängesstöd och angav att umgänget kunde ske vid Umgåsen. När en domstol har beslutat om umgänge med umgängesstöd är nämnden skyldig att utse en viss person att medverka vid umgänget (6 kap. 15 c § föräldrabalken). Nämndens uppgift efter domstolens beslut är av rent verkställande karaktär. Såvitt JO erfarit är det vanligt att en socialnämnd verkställer ett beslut om umgängesstöd genom att tillhandahålla en lokal där det finns personal som kan vara stöd till barnet och föräldern under umgänget. JO uttalar i beslutet att det sättet att verkställa ett beslut om umgängesstöd inte alltid står i överensstämmelse med vad domstolen har förordnat och att det inte finns stöd för att nämnden regelmässigt förlägger allt umgänge med umgängesstöd till en viss lokal. I det aktuella fallet hade tingsrätten klargjort att ett umgänge på Umgåsen inte var lämpligt. Enligt JO skulle nämnden mot den bakgrunden inte ha fört fram Umgåsen som alternativ utan i stället ha utsett en person att medverka vid umgänget. JO konstaterar att nämndens underlåtenhet att verkställa beslutet om umgängesstöd i praktiken ledde till att barnet under åtta månader gick miste om det umgänge med sin mor som hon hade rätt till enligt tingsrättens dom. JO kritiserar nämnden för den bristande handläggningen.

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Vad betyder vårdnad?

Vårdnad innebär det juridiska ansvaret för barnet, dvs att fatta beslut som till exempel sjukvård, skolgång och pass. Har man gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta dessa beslut gemensamt. Har man del

Huvudförhandling i vårdnadsmål

Jag ska nu förklara lite kort hur en huvudförhandling (rättegång) går till i vårdnadsmål. Innan huvudförhandling hålls i målet ska respektive part lämna in bevisuppgift, dvs meddela domstolen vilken b