top of page
Sök

Högsta domstolen ger prövningstillstånd angående risken för bortförande

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad och att barnet som är född 2018 skulle ha rätt till umgänge med sin pappa två timmar varje söndag.


Avseende umgängesfrågan gjorde tingsrätten följande bedömning. Som konstaterats finns det en viss bortföranderisk, dock anser tingsrätten att risken inte är så stark att den utgör ett hinder mot umgänge. Barnets behov av en nära och god kontakt med sin pappa är större än bortföranderisken. Det finns inget i utredningen som talar för att umgänget mellan barnet och pappan inte fungerat bra de senaste månaderna, utan tvärtom verkar barnet ha utvecklat en fin relation till sin pappa.


Domen överklagades utav mamman och hovrätten meddelade prövningstillstånd. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att de upphävde umgänget mellan barnet och pappan.

Hovrätten anför bland annat följande. Hovrätten har att ta ställning till om det finns en konkret risk för att pappan för bort barnet och om denna risk är sådan att den utesluter att umgänge regleras i dom. På sätt som tingsrätten har beskrivit finns det omständigheter som talar både för och emot att det finns en risk för att barnet förs bort om möjlighet ges. Tingsrätten har sammantaget bedömt att det finns en viss bortföranderisk. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det finns en bortföranderisk men värderar allvaret i denna risk på annat sätt än vad tingsrätten har gjort. Det har i hovrätten klarlagts att pappan registrerats som far till barnet våren 2019 men att han trots det under hösten 2019 valde att folkbokföra barnet i Syrien. Detta är en åtgärd som svårligen kan förklaras på annat sätt än att det finns en avsikt hos pappan att barnet någon gång ska leva i Syrien. Av den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som inhämtats i tingsrätten framgår vidare att utredaren utifrån en konstaterad risk för att pappan ska föra barnet utomlands, funnit att umgänge behöver ske i närvaro av umgängesstöd. Pappan har av utredaren också bedömts sakna en stark anknytning till Sverige. Hovrätten delar den bedömningen. Av i hovrätten tillkommen skriftlig bevisning framgår visserligen att pappan har fast arbete och bostad i Sverige samt att pappan väntar barn med sin fru som numera bor i Sverige. Dessa omständigheter är dock inte sådana att de väsentligen stärker anknytningen till Sverige och därmed minskar risken för bortförande, eftersom pappans frus enda anknytning till Sverige är pappan samtidigt som båda makar har stark anknytning och familj kvar i Syrien. Till skillnad från tingsrätten anser alltså hovrätten att de omständigheter som presenterats sammantaget är sådana att det finns en konkret risk för bortförande. Denna risk är sådan att det inte kan anses förenligt med barnets bästa att förordna om något umgänge i dom.


Målet har överklagats till Högsta domstolen som nu meddelar prövningstillstånd.


Har du frågor kring vårdnad, boende och/eller umgänge? Kontakta oss på 08-316 516 eller per mejl info@lawring.se

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser processen ut i vårdnadsmål?

Jag ska nu ge en kortare genomgång för hur gången ser ut i vårdnadsmål. Jag brukar alltid börja med att kontakta motparten för att se om det går att hitta en frivillig lösning, kanske inte i alla dela

Comments


bottom of page